Vilkår og betingelser

1. SALGSBETINGELSER. Disse standard salgsbetingelser ("Betingelser") gælder for salg af alle produkter fra Sælger. Sælgers tilbud eller ordrebekræftelse sammen med disse vilkår er specifikt defineret som "Aftalen". Alle køb af produkter foretaget af køber ("Køber") er udtrykkeligt begrænset til og betinget af accept af disse Vilkår. Medmindre sådanne bestemmelser udtrykkeligt er accepteret af sælger i en skrivelse underskrevet af sælger, har eventuelle yderligere eller modstridende vilkår og betingelser indeholdt i, vedhæftet eller henvist til af købers skrivelser eller anden forudgående eller senere kommunikation fra køber til sælger, ingen virkning på købers køb af sådanne produkter eller tjenester fra sælger og afvises endvidere udtrykkeligt af sælger. Disse vilkår sammen med tilbuddet eller bekræftelsen, hvori de er inkorporeret ved henvisning, anses for at være et tilbud om salg fra sælger. Hvis køber ikke skriftligt accepterer sælgers tilbud om salg, skal købers påbegyndelse af udførelse (herunder bestilling, køb eller modtagelse af levering af produkt eller accept af tjenester) i alle tilfælde udgøre købers uforbeholdne og ubetingede accept af aftalen.

2. PRISER. Medmindre andet er angivet skriftligt, er de angivne priser gældende for det tidsrum, der er angivet i Sælgers tilbud. Priserne er baseret på sælgers forståelse af købers krav og specifikationer. Tilbudte priser er eksklusive alle skatter (undtagen skatter, der opkræves af Sælgers indkomst), herunder føderale, statslige og lokale brugs-, salgs-, ejendoms- eller lignende skatter, der betales eller kræves opkrævet af Sælger.

3. EJENDOMSRET OG RISIKO FOR TAB. Medmindre andet specifikt er angivet i denne aftale, skal alt salg af produkter sendes Ex Works, enhver af sælgers faciliteter indsamler. Uanset eventuelle forsendelsesbetingelser overgår ejendomsretten til solgte produkter og risikoen for tab af sådanne produkter til køber ved sælgers levering til transportøren, og produkterne anses for at være "leveret" på dette tidspunkt, og eventuelle krav om tab eller skade, der opstår efter sælgers levering til transportøren, skal fremsættes af køber direkte med transportøren.

4. BETALINGSBETINGELSER/KREDIT. Køber skal betale alle fakturaer, uden fradrag, i amerikanske dollars. Hvis aftalen ikke angiver betalingsbetingelser, skal betaling modtages af sælger senest tredive (30) dage fra datoen for sælgers faktura; forudsat dog, at køber under ingen omstændigheder må forsinke leveringen af noget produkt (er) eller service (r) leveret af sælger uden sælgers forudgående skriftlige samtykke. Forsinket betaling medfører, at køber er ansvarlig for renter med en sats på halvanden procent (1½ %) pr. måned sammensat månedligt (19,6 % pr. år), eller den maksimale sats, der er tilladt ved lov, alt efter hvad der er mindst, på det udestående beløb af enhver ubetalt faktura, der begynder dagen efter betalingsfristen.

a) I tilfælde af at køber ikke rettidigt betaler sælger eventuelle betalinger, der skyldes sælger (hvad enten det er i henhold til denne aftale eller i henhold til enhver anden forpligtelse fra køber til sælger) i overensstemmelse med sælgers vilkår, kan sælger ud over eventuelle andre retsmidler, den måtte have i henhold til denne aftale, udsætte yderligere forsendelser, indtil sådanne betalinger er foretaget, eller efter eget valg annullere den ikke-forsendte saldo uden noget ansvar over for køber.

b) I tilfælde af at køber ikke rettidigt betaler sælger eventuelle betalinger, der skyldes sælger (hvad enten det er i henhold til denne aftale eller i henhold til enhver anden forpligtelse fra køber til sælger) i overensstemmelse med sælgers vilkår, kan sælger, ud over alle andre retsmidler, den måtte have i henhold til denne aftale, udsætte yderligere forsendelser, indtil sådanne betalinger er foretaget, eller efter eget valg annullere den ikke-forsendte saldo uden noget ansvar over for køber.

5. SKATTER OG OFFENTLIGE AFGIFTER. Medmindre andet specifikt er angivet i denne aftale, skal køber betale alle skatter (undtagen føderale, statslige eller lokale indkomst- eller franchiseskatter for sælger) og alle importafgifter, afgifter og pålæg og alle andre statslige afgifter, vurderinger, gebyrer og eventuelle renter eller bøder herfor ("Skatter og statslige afgifter"), uanset om de skal betales af sælger eller køber, pålagt eller opkrævet på eller med hensyn til denne aftale eller de beløb, der skal betales i henhold hertil, varerne eller besiddelse, salg, brug, levering eller ejerskab af varerne.

6. ÆNDRINGER I SPECIFIKATIONER ELLER DESIGN. Hvis køber anmoder om ændringer i specifikationer eller design vedrørende produkter eller tjenester, der skal leveres i henhold til denne aftale, skal forsendelsesplanerne om nødvendigt revideres, og der skal foretages en rimelig justering i opadgående eller nedadgående retning af prisen, hvis det efter sælgers rimelige skøn er berettiget.

7. BEGRÆNSET GARANTI; ANSVARSFRASKRIVELSE

a) Med forbehold for de begrænsninger, der er angivet nedenfor, garanterer sælger, at produkterne i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med sælgers tegning og er fri for defekter i materialeindhold og sælgers udførelse i en periode på tolv (12) måneder fra forsendelsesdatoen; den foregående garanti gælder ikke for varer, tjenester eller dele deraf, der har været udsat for misbrug, forkert anvendelse eller forsømmelse.

b) Hvis varer hævdes at være defekte i materialeindhold eller sælgers udførelse eller ikke at være i overensstemmelse med specifikationerne i alle væsentlige henseender, vil sælger efter skriftlig meddelelse straks enten undersøge varerne, hvor de befinder sig, eller udstede forsendelsesinstruktioner for deres returnering til sælger (transportomkostninger forudbetalt af køber). I tilfælde af, at sælger fastslår, at varer eller tjenester er defekte og dækket af denne garanti, vil transportomkostninger (billigste måde) til og fra sælgers fabrik blive afholdt af sælger, og refusion eller kreditering vil blive foretaget for beløb, der således er brugt af køber.

c) Med hensyn til ethvert krav om brud på garantien herunder, skal køber underrette sælger skriftligt inden for ti (10) dage fra datoen for modtagelse på købers facilitet Købers manglende skriftlige meddelelse om et sådant krav inden for en sådan 10-dages periode skal udgøre en uforbeholden accept af produktet og et afkald på alle krav med hensyn til det. I tilfælde af at køber giver rettidig meddelelse, men sælger ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, accepterer køber, at ethvert søgsmål for brud på garantien eller enhver anden bestemmelse i denne aftale skal indledes inden for et (1) år fra den dato, hvor det påståede brud blev opdaget eller burde være blevet opdaget, alt efter hvad der indtræffer først.

d) KØBER OG SÆLGER ER UDTRYKKELIGT ENIGE OM, AT SÆLGERS ENESTE FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL DENNE GARANTI SKAL VÆRE AT UDLEVERE KREDIT, REPARERE ELLER UDSKIFTNING (ALT EFTER SÆLGERENS VALG) AF ENHVER ENHED ELLER DEL, DER ER PRODUCERET ELLER SERVICERET AF SÆLGER, SOM SÆLGER FINDER ER ANDET END SOM GARANTERET; DER YDES INGEN GODTGØRELSE FOR ARBEJDSKRAFT, KØBERS UDGIFTER TIL UDSKIFTNING AF DELE, JUSTERINGER ELLER REPARATIONER ELLER ANDET ARBEJDE, MEDMINDRE SÅDANNE UDGIFTER ER GODKENDT SKRIFTLIGT PÅ FORHÅND AF SÆLGER.

e) GARANTIERNE I DETTE AFSNIT ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG UDGØR SÆLGERENS ENESTE OG ENDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE OG ANSVAR OVER FOR KØBER, DETS KUNDER OG ASSIGNEDE I FORBINDELSE MED VARER, DER SÆLGES HERUNDER. ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER UDTRYKKELIGT UDELUKKET.

8. IMITATION AF ANSVAR. SÆLGERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR KØBER FOR EVENTUELLE KRAV, TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL NOGEN SOM HELST ÅRSAG I RELATION TIL DENNE AFTALE, UANSET OM DEN ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADE (INKLUSIV ULOVLIGHED OG/ELLER GROV ULOVLIGHED), STRIKT ANSVAR, BRUD PÅ GARANTI ELLER ANDEN ÅRSAG (et "KRAV") SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE KØBSPRISEN FOR DEN BESTEMTE FORSENDELSE, SOM KRAVET ER RELATERET TIL. UANSET DEN FOREGÅENDE SÆTNING ER SÆLGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SKADER FOR TAB AF BRUG, AFBRYDELSE AF FORRETNING, TABT FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER MULIGHEDER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER FOR SKADE PÅ PERSONER ELLER EJENDOM, ELLER FOR ANDRE SPECIELLE, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, STRAFFENDE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF ENHVER ART ELLER NATUR.

9. FORCE MAJEURE. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser i opfyldelsen af eller manglende opfyldelse af nogen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis en sådan misligholdelse er resultatet af årsager, der ligger uden for Sælgers rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, regeringshandlinger, købers handlinger, brande, strejker, oversvømmelser, ulykker, epidemier, karantænerestriktioner, krig, terrorhandlinger, oprør eller opstand, civil eller militær myndighed, overholdelse af prioritets- eller allokeringsordrer eller præferencevurderinger udstedt af regeringen, vægtembargoer, bilmangel, vrag eller forsinkelser af transport, utilstrækkelige transportfaciliteter, usædvanligt hårdt vejr eller manglende evne til at skaffe nødvendig arbejdskraft, brændstof, materialer, forsyninger eller produktionsfaciliteter og forsinkelser hos en underleverandør på grund af sådanne årsager, forudsat at sælgeren accepterer, at sælgeren straks skal give besked om enhver forventet forsinkelse forårsaget af sådanne årsager uden for dennes rimelige kontrol.

10. ANNULLERING/ÆNDRING AF ORDRE. Køber anerkender, at alle produkter, der købes herunder, fremstilles specielt til Køber. Køber har under ingen omstændigheder ret til at annullere, ændre eller forsinke frigivelser med hensyn til en ordre, hvor materialet og ordren er i proces, undtagen med sælgers forudgående skriftlige samtykke og underlagt betingelser, der derefter skal aftales skriftligt, som skal omfatte beskyttelse af sælger mod alle tab.

11. Overholdelse af love Parterne er enige om at overholde alle gældende love, traktater, konventioner, direktiver, vedtægter, forordninger, regler, forskrifter, ordrer, kendelser, domme, påbud eller dekreter fra enhver statslig myndighed med jurisdiktion ("love"), der vedrører opfyldelsen af aftalen.

a) Parterne er enige om at overholde alle gældende love, traktater, konventioner, direktiver, vedtægter, forordninger, regler, forskrifter, ordrer, skrivelser, domme, påbud eller dekreter fra enhver statslig myndighed med jurisdiktion ("love"), der vedrører opfyldelsen af aftalen.

b) Medmindre det er tilladt i henhold til amerikansk lovgivning, vil ethvert produkt, der sælges af sælger til køber i henhold til denne aftale, ikke blive solgt, leveret eller leveret af køber direkte eller indirekte til nogen part eller destination, der på tidspunktet for et sådant salg, levering eller levering er erklæret en embargo / begrænset part eller destination af regeringen i Amerikas Forenede Stater eller af De Forenede Nationer. Inden for to (2) dage efter sælgers anmodning vil køber give sælger passende dokumentation for at verificere den endelige destination for ethvert produkt, der leveres i henhold til denne aftale.

12. KRÆNKELSE. Køber accepterer, at han ikke vil tilskynde Sælger til at bruge noget patent, hemmelig proces, forretningshemmelighed, knowhow, tegninger, planer, specifikationer eller anden fortrolig viden eller information, der tilhører nogen tredjepart. Køber accepterer endvidere, at han vil forsvare, skadesløsholde og holde sælger skadesløs for eventuelle skader, omkostninger, udgifter eller andre forpligtelser (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med ethvert krav mod sælger i forbindelse med krænkelse (eller påstået krænkelse) af ethvert patent eller enhver brug af sælger af enhver hemmelig proces, forretningshemmelighed, knowhow, tegninger, planer, specifikationer eller anden fortrolig eller ejendomsretligt beskyttet viden eller information, der tilhører en tredjepart, som følge af sælgers fremstilling, brug eller salg af produkter i overensstemmelse med oplysninger, materialer, specifikationer, tegninger, planer, instruktioner eller prøver leveret af køber.

13. Alle forslag , tegninger, tekniske data og andre ejendomsretligt beskyttede oplysninger (herunder oplysninger, der udgør en "forretningshemmelighed" i henhold til gældende statslig lovgivning), der videregives eller leveres af den ene part til den anden: (i) skal holdes fortrolige;(ii) skal forblive den eksklusive ejendom for den part, der leverer eller videregiver sådanne oplysninger; og (iii) skal returneres til den part, der leverer sådanne oplysninger efter anmodning. Parterne er enige om, at en overtrædelse eller trussel om overtrædelse af bestemmelserne i dette afsnit 16 vil resultere i uoprettelig skade for den ikke-misligholdende part, og parterne er derfor enige om, at den ikke-misligholdende part i et sådant tilfælde har ret til at anlægge sag ved domstolene, med henblik på øjeblikkeligt påbud (eller lignende rimelige foranstaltninger) mod en sådan overtrædelse eller truende overtrædelse uden noget krav om at stille en kaution som betingelse for en sådan foranstaltning, samt erstatning efter loven, som kan inddrives af en sådan part, og de advokatsalærer, den pådrager sig for at håndhæve nogen af forpligtelserne i dette afsnit 16.

14. LOV OG JURISDIKTION Denne aftale er underlagt og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovene i staten Ohio, der gælder for aftaler, der indgås og skal udføres udelukkende i denne stat, uden hensyntagen til lovkonfliktregler herfor. Parterne er enige om, at ethvert søgsmål anlagt af en part udelukkende skal anlægges og afgøres af de statslige og føderale domstole i Lake County, Ohio. Hver af parterne giver hermed samtykke til sådanne domstoles jurisdiktion og giver afkald på alle spørgsmål om jurisdiktion og værneting. Parterne er enige om, at en af dem eller begge kan indgive en kopi af dette afsnit 14 til enhver domstol som skriftligt bevis på den bevidste, frivillige og forhandlede aftale mellem parterne om uigenkaldeligt at give afkald på eventuelle indvendinger mod værneting eller mod et passende forum. Juridisk proces i enhver procedure kan forkyndes for enhver part hvor som helst i verden.

15. UAFHÆNGIGHED. I tilfælde af, at en bestemmelse heri er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse heri, og en sådan ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig bestemmelse skal fortolkes og ændres af parterne for at fjerne en sådan ulovlighed, ugyldighed og/eller ikke-håndhævelse.

16. AFSKRIVELSE. Medmindre andet specifikt er angivet i denne aftale, skal ingen ændring eller opsigelse heraf eller afkald på nogen af forpligtelserne i henhold hertil være effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den part, mod hvem en sådan ændring, opsigelse eller afkald søges håndhævet. Hvis sælger ikke på noget tidspunkt håndhæver nogen af bestemmelserne heri, udgør det ikke et afkald og skal på ingen måde fortolkes som et afkald på sådanne bestemmelser eller muligheder, og det skal heller ikke på nogen måde fortolkes som en påvirkning af gyldigheden af denne aftale eller nogen del deraf eller sælgers ret til derefter at håndhæve hver enkelt sådan bestemmelse.

17. BINDENDE VIRKNING; OVERDRAGELSE. Denne aftale skal være bindende for og til fordel for parterne heri og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere. Køber må ikke overdrage nogen rettigheder eller krav eller uddelegere nogen pligter i henhold til denne aftale, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger, som kan tilbageholdes efter sælgers eget skøn.

18. SKADESLØSHOLDELSE. Køber skal skadesløsholde og holde sælgerens ledere, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod ethvert krav (herunder rimelige omkostninger, retssagsudgifter og advokatsalærer) for personskade på eller død af enhver person eller skade på ejendom, uanset hvem der ejes, i det omfang det er forårsaget af uagtsomme handlinger eller undladelser fra køberen, dennes agenter eller medarbejdere, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af sælgers produkter og tjenester.

19. HELE KONTRAKTEN. Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, mellem parterne med hensyn til dens genstand og udgør en fuldstændig og eksklusiv erklæring om vilkårene i aftalen mellem parterne med hensyn til dens genstand. Ingen agent eller repræsentant er bemyndiget til at ændre disse betingelser, undtagen skriftligt behørigt underskrevet af en officer hos sælgeren. MED UNDTAGELSE AF DET, DER SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE AFTALE, GIVER SÆLGER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER TIL KØBER, OG ALLE ERKLÆRINGER, LØFTER, GARANTIER ELLER UDTALELSER FRA EN AGENT ELLER MEDARBEJDER HOS SÆLGER, DER PÅ NOGEN MÅDE ADSKILLER SIG FRA VILKÅRENE OG BETINGELSERNE HERI, SKAL IKKE HAVE NOGEN VIRKNING ELLER KRAFT.